Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Terms & Conditions (ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ผู้ขายสินค้า)

ปรับปรุงล่าสุด: 8 มีนาคม 2565

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในคำที่เป็นเชิงเดี่ยว หรือเชิงกลุ่ม

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับคู่สัญญา โดยที่ “การควบคุม” หมายถึงความเป็นเจ้าของหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (50% ขึ้นไป) ผลประโยชน์ในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการอื่น ๆ

บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นสำหรับคุณเพื่อเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการของเรา

ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย

บริษัท (เรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” ในสัญญานี้) หมายถึง บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เลขที่ 699 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เนื้อหา หมายถึง เนื้อหา เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถโพสต์ อัปโหลด เชื่อมโยงหรือทำให้ใช้งานได้โดยคุณ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหานั้น

อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล

สินค้า หมายถึง สินค้าที่เสนอขายในบริการ

การขายสินค้า หมายถึง การนำเสนอขายสินค้า หรือ ไลฟ์ขายสินค้าผ่านระบบของเรา

โปรโมชั่น หมายถึง การประกวดแข่งขัน การชิงโชค หรือ การส่งเสริมทางการตลาด ที่เสนอผ่านบริการ

บริการ หมายถึง เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เรียกอีกอย่างว่า “ข้อกำหนด”) หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ

บริการโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก หมายถึง บริการหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกที่อาจแสดง รวมหรือจัดให้โดยบริการ

เว็บไซต์ อ้างอิงถึง Maneko เข้าถึงได้จาก https://www.manekosocial.com

คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

การรับทราบ

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดำเนินการระหว่างคุณและบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ

การเข้าถึงและใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

คุณรับรองว่าคุณอายุเกิน 18 ปี บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราในการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การขายสินค้า

ในการขายสินค้าผ่านบริการ คุณรับประกันว่าคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันได้ตามกฎหมาย

ข้อมูลของคุณ

หากคุณต้องการขายสินค้าที่มีอยู่ในบริการ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ อีเมลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อร้านค้า ชื่อผลิตภัณฑ์

คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆ หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อใดๆ; และ (2) ข้อมูลที่คุณให้แก่เรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

โดยการส่งข้อมูลดังกล่าว คุณให้สิทธิ์เราในการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามในการประมวลผลการรับชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

ยกเลิกการขายสินค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการขายสินค้าของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ความสมบูรณ์ในการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อสินค้าที่ครบถ้วน
 • ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือราคาสำหรับสินค้า
 • ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือราคาในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าขนส่ง
 • ข้อผิดพลาดในการเสนอขายสินค้าของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการขายสินค้าของคุณ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

สิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในการขายสินค้าของคุณ

สินค้าใดๆ ที่คุณขายสามารถยกเลิกได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการยกเลิกขายสินค้าของเราเท่านั้น

นโยบายการยกเลิกขายสินค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านนโยบายการยกเลิกขายสินค้าของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการยกเลิกการขายสินค้าของคุณ

สิทธิ์ของคุณในการยกเลิกขายสินค้ามีผลกับคำสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรระบุวิธีการชำระเงิน นโยบายการคืนสินค้าทั้งหมดด้วย สินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้ออย่างถูกต้อง และชำระเงินครบถ้วนตามที่ระบุในคำอธิบายการซื้อสินค้า คุณไม่สามารถยกเลิกขายสินค้าและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าได้

ความพร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง

เรากำลังปรับปรุงการนำเสนอสินค้าของเราในบริการอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่มีอยู่ในบริการของเราอาจมีราคาผิด อธิบายอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่พร้อมใช้งาน และเราอาจพบความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเราในบริการและในโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น ๆ

เราไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ รวมถึงราคา รูปภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายราคา

บริษัทหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาได้ตลอดเวลาก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อ

ราคาที่เสนออาจมีการแก้ไขโดยบริษัทหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ภายหลังการยอมรับคำสั่งซื้อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดส่งที่เกิดจากการดำเนินการของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงในภาษีศุลกากร ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้น และเรื่องอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในกรณีดังกล่าว คุณจะมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสินค้า

การชำระเงิน

สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจะต้องชำระเงินครั้งเดียว การชำระเงินสามารถทำได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่เรามี เช่น Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express หรือวิธีการชำระเงินออนไลน์ (เช่น PayPal , Mobile Banking, Internet Banking เป็นต้น)

บัตรชำระเงิน (บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) อยู่ภายใต้การตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติโดยผู้ออกบัตรของผู้ซื้อสินค้า หากไม่ได้รับการข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่งคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นใดๆ ที่มีให้บริการผ่านบริการอาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกจากข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ โปรดตรวจสอบกฎที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากกฎสำหรับโปรโมชั่นขัดแย้งกับข้อกำหนดเหล่านี้ กฎของโปรโมชั่นจะมีผลบังคับใช้

บัญชีผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันแก่เราตลอดเวลา การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณในบริการของเราทันที

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการและกิจกรรมหรือการกระทำใด ๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะอยู่กับบริการของเราหรือบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือชื่อที่ ก้าวร้าว หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

เนื้อหา

สิทธิ์ของคุณในการโพสต์เนื้อหา

บริการของเราอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยังบริการ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม

โดยการโพสต์เนื้อหาไปยังบริการ คุณให้สิทธิ์แก่เราและอนุญาตให้ใช้ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ ผลิตซ้ำ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวในและผ่านบริการ คุณรักษาสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดของคุณต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์เหล่านั้น คุณยอมรับว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิ์สำหรับเราในการทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งอาจใช้เนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) เนื้อหาเป็นของคุณ (คุณเป็นเจ้าของ) หรือคุณมีสิทธิ์ในการใช้งานและให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และ (2) การโพสต์เนื้อหาของคุณบนหรือ ผ่านบริการนี้ไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลใด

ข้อจำกัดของเนื้อหา

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้บริการ คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่ว่าจะทำโดยคุณหรือบุคคลที่สามโดยใช้บัญชีของคุณ

คุณไม่สามารถส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ทำให้ไม่พอใจ ตั้งใจที่จะรังเกียจ ข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจอย่างอื่น ตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 • ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ หรือหยาบคาย รวมถึงการอ้างอิงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ ชาติกำเนิด/ชาติพันธุ์ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
 • สแปม แมชชีนหรือแบบสุ่ม – สร้างขึ้น ประกอบขึ้นเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พึงประสงค์ จดหมายลูกโซ่ รูปแบบอื่นใดของการชักชวนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรูปแบบใดๆ ของลอตเตอรีหรือการพนัน
 • มีหรือติดตั้งไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ออกแบบหรือตั้งใจที่จะขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ หรือเพื่อสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลของบุคคลที่สาม
 • การละเมิดสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์อื่นๆ
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงบริษัทและพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลและคุณสมบัติที่เป็นเท็จ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการพิจารณาว่าเนื้อหาใดเหมาะสมหรือไม่และสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ ปฏิเสธหรือลบเนื้อหานี้ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดรูปแบบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงลักษณะของเนื้อหาใดๆ บริษัทยังสามารถจำกัดหรือเพิกถอนการใช้บริการหากคุณโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่สามารถควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดยผู้ใช้และ/หรือบุคคลที่สามในบริการ คุณตกลงที่จะใช้บริการโดยยอมรับความเสี่ยงเอง คุณเข้าใจดีว่าเมื่อใช้บริการ คุณอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ และคุณตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใน เนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ของคุณ

การสำรองข้อมูลเนื้อหา

แม้ว่าจะมีการสำรองข้อมูลเนื้อหาเป็นประจำ แต่บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลจะไม่สูญหายหรือเสียหาย

จุดสำรองที่เสียหายหรือไม่ถูกต้องอาจเกิดจากแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่เสียหายก่อนที่จะสำรองข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลาที่ดำเนินการสำรองข้อมูล

บริษัทจะให้การสนับสนุนและพยายามแก้ไขปัญหาที่ทราบหรือค้นพบที่อาจส่งผลต่อการสำรองข้อมูลของเนื้อหา แต่คุณรับทราบว่าบริษัทไม่มีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือความล้มเหลวในการกู้คืนเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สำเร็จ

คุณตกลงที่จะรักษาสำเนาเนื้อหาใด ๆ ให้สมบูรณ์และถูกต้องในตำแหน่งที่ไม่ขึ้นกับบริการ

นโยบายลิขสิทธิ์

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นนโยบายของเราที่จะตอบสนองต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เนื้อหาที่โพสต์บนบริการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า หรือได้รับอนุญาตในนามของบุคคลหนึ่ง และคุณเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าได้รับการคัดลอกในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นผ่านบริการ คุณต้องส่งหนังสือแจ้งของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ตัวแทนของเราทางอีเมลที่ scaadmin@chanwanich.digital และใส่คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาในหนังสือแจ้งของคุณ

คุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) สำหรับการบิดเบือนความจริงว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าของคุณ

กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนของเราเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ของลิขสิทธิ์
 • คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของสถานที่ซึ่งมีงานลิขสิทธิ์อยู่หรือสำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์
 • คำอธิบายของสิทธิบัตรที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
 • คำอธิบายของเครื่องหมายการค้าที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของสถานที่ซึ่งมีเครื่องหมายการค้า
 • การระบุ URL หรือตำแหน่งเฉพาะอื่น ๆ ในบริการที่มีเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • คำชี้แจงโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า ตัวแทน หรือกฎหมาย
 • คำแถลงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า

คุณสามารถติดต่อผู้คุ้มครองของมูลส่วนบุคคลของเราทางอีเมลได้ที่ scaadmin@chanwanich.digital เมื่อได้รับการแจ้งเตือน บริษัทจะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่ท้าทายออกจากบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาดั้งเดิม (ยกเว้นเนื้อหาที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นให้มา) คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัทและผู้อนุญาต

บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าและชุดการค้าของเราไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่บน หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อมีการยุติ สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณ คุณสามารถยุติการใช้บริการได้

กฎเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทและซัพพลายเออร์ใดๆ ของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้ และการเยียวยาพิเศษของคุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณชำระจริงผ่านบริการหรือ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ขั้นต่ำ หากคุณยังไม่ได้ซื้ออะไรผ่านบริการ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ/หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ หรือ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่าบริษัทหรือซัพพลายเออร์จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นก็ตาม

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งหมายความว่าข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ ในรัฐเหล่านี้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

“ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการนี้มอบให้แก่คุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท ในนามของตนเองและในนามของบริษัทในเครือ และผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวกับ บริการ รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการซื้อขาย แนวทางปฏิบัติ การใช้งานหรือการค้า โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่รับประกันหรือดำเนินการใดๆ และไม่รับรองใดๆ ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ เข้ากันได้หรือทำงานกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบหรือบริการอื่น ๆ ดำเนินการ โดยไม่หยุดชะงัก เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือใดๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่สามารถหรือจะแก้ไขได้

โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งบริษัทและผู้ให้บริการใดๆ ของบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (1) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา และวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ด้วย; (2) ว่าบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด; (3) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ หรือ (4) บริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของบริษัทปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมบ์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดบางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีดังกล่าว ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะถูกนำมาใช้ในขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศ ยกเว้นกฎการขัดกันแห่งกฎหมาย จะควบคุมข้อกำหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ

การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการก่อนโดยติดต่อบริษัท

สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย (Thailand)

หากคุณเป็นผู้บริโภคในประเทศไทยคุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับของกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่

การแยกตัวและการสละสิทธิ์

ความแตกแยก

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

สละสิทธิ์

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ความล้มเหลวในการใช้สิทธิ์หรือต้องการการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิดังกล่าวหรือต้องดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดๆ ภายหลัง และการสละสิทธิ์ของการละเมิดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ การละเมิดใด ๆ ที่ตามมา

ล่ามแปล

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อาจได้รับการแปล หากเราให้บริการแก่คุณในบริการของเรา คุณตกลงว่าข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นสาระสำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเรา:

ทางอีเมล: scaadmin@chanwanich.digital

ทางเว็บไซต์ของเรา: https://www.chanwanich.digital/contact

ทางโทรศัพท์: (+66) 02-635-3333

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้
เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งประกาศเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ https://www.manekosocial.com

 • จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565
 • แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ผู้ซื้อสินค้า)

ปรับปรุงล่าสุด: 8 มีนาคม 2565

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในคำที่เป็นเชิงเดี่ยว หรือเชิงกลุ่ม

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับคู่สัญญา โดยที่ “การควบคุม” หมายถึงความเป็นเจ้าของหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (50% ขึ้นไป) ผลประโยชน์ในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการอื่น ๆ

บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นสำหรับคุณเพื่อเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการของเรา

ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย

บริษัท (เรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” ในสัญญานี้) หมายถึง บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เลขที่ 699 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เนื้อหา หมายถึง เนื้อหา เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถโพสต์ อัปโหลด เชื่อมโยงหรือทำให้ใช้งานได้โดยคุณ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหานั้น

อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล

สินค้า หมายถึง สินค้าที่เสนอขายในบริการ

คำสั่งซื้อ หมายถึง คำขอของคุณให้ซื้อสินค้าจากเรา

โปรโมชั่น หมายถึง การประกวดแข่งขัน การชิงโชค หรือ การส่งเสริมทางการตลาด ที่เสนอผ่านบริการ

บริการ หมายถึง เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เรียกอีกอย่างว่า “ข้อกำหนด”) หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ

บริการโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก หมายถึง บริการหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกที่อาจแสดง รวมหรือจัดให้โดยบริการ

เว็บไซต์ อ้างอิงถึง Maneko เข้าถึงได้จาก https://www.manekosocial.com

คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

การรับทราบ

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดำเนินการระหว่างคุณและบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ

การเข้าถึงและใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

คุณรับรองว่าคุณอายุเกิน 18 ปี บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราในการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การสั่งซื้อสินค้า

ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการ คุณรับประกันว่าคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันได้ตามกฎหมาย

ข้อมูลของคุณ

หากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าที่มีอยู่ในบริการ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ อีเมลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ วันหมดอายุของ บัตรเครดิตของคุณ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ และข้อมูลการจัดส่งของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆ หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อใดๆ; และ (2) ข้อมูลที่คุณให้แก่เรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

โดยการส่งข้อมูลดังกล่าว คุณให้สิทธิ์เราในการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามในการประมวลผลการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ความพร้อมของสินค้า
 • ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือราคาสำหรับสินค้า
 • ข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

สิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

สินค้าใดๆ ที่คุณซื้อสามารถส่งคืนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

สิทธิ์ของคุณในการยกเลิกคำสั่งซื้อมีผลกับสินค้าที่ส่งคืนในสภาพเดียวกันกับที่คุณได้รับเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรระบุคำแนะนำ เอกสารและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดด้วย สินค้าที่เสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับหรือสวมใส่จนเกินกว่าเปิดบรรจุภัณฑ์เดิมจะไม่สามารถขอคืน เงินได้ ดังนั้นคุณควรดูแลสินค้าที่ซื้ออย่างเหมาะสมในขณะที่สินค้าเหล่านั้นอยู่ในความครอบครองของคุณ

เราจะคืนเงินให้คุณภายใน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งคืน เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้สำหรับการสั่งซื้อ และคุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการชำระเงินคืนดังกล่าว

คุณจะไม่มีสิทธิใด ๆ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับการจัดหาสินค้าใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การจัดหาสินค้าตามข้อกำหนดของคุณหรือส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
 • การจัดหาสินค้าที่มีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะส่งคืน เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อวันหมดอายุสิ้นสุดลง
 • การจัดหาสินค้าที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนเนื่องจากการป้องกันสุขภาพหรือเหตุผลด้านสุขอนามัย และถูกเปิดผนึกหลังการส่งมอบ
 • การจัดหาสินค้าซึ่งภายหลังการส่งมอบตามลักษณะแล้ว ปะปนกับรายการอื่นอย่างแยกไม่ออก
 • การจัดหาเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่ได้ระบุไว้บนสื่อที่จับต้องได้ หากการดำเนินการได้เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากคุณ และคุณได้รับทราบว่าคุณสูญเสียสิทธิ์ในการยกเลิก
ความพร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง

เรากำลังปรับปรุงการนำเสนอสินค้าของเราในบริการอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่มีอยู่ในบริการของเราอาจมีราคาผิด อธิบายอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่พร้อมใช้งาน และเราอาจพบความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเราในบริการและในโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น ๆ

เราไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ รวมถึงราคา รูปภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายราคา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาได้ตลอดเวลาก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อ

ราคาที่เสนออาจมีการแก้ไขโดยบริษัทภายหลังการยอมรับคำสั่งซื้อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดส่งที่เกิดจากการดำเนินการของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงในภาษีศุลกากร ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้น และเรื่องอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ในกรณีดังกล่าว คุณจะมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

การชำระเงิน

สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจะต้องชำระเงินครั้งเดียว การชำระเงินสามารถทำได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่เรามี เช่น Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express หรือวิธีการชำระเงินออนไลน์ (เช่น PayPal , Mobile Banking, Internet Banking เป็นต้น)

บัตรชำระเงิน (บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) อยู่ภายใต้การตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติโดยผู้ออกบัตรของคุณ หากเราไม่ได้รับการอนุญาตที่จำเป็น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นใดๆ ที่มีให้บริการผ่านบริการอาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกจากข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ โปรดตรวจสอบกฎที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากกฎสำหรับโปรโมชั่นขัดแย้งกับข้อกำหนดเหล่านี้ กฎของโปรโมชั่นจะมีผลบังคับใช้

บัญชีผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันแก่เราตลอดเวลา การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณในบริการของเราทันที

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการและกิจกรรมหรือการกระทำใด ๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะอยู่กับบริการของเราหรือบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือชื่อที่ ก้าวร้าว หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

เนื้อหา

สิทธิ์ของคุณในการโพสต์เนื้อหา

บริการของเราอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยังบริการ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม

โดยการโพสต์เนื้อหาไปยังบริการ คุณให้สิทธิ์แก่เราและอนุญาตให้ใช้ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ ผลิตซ้ำ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวในและผ่านบริการ คุณรักษาสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดของคุณต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์เหล่านั้น คุณยอมรับว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิ์สำหรับเราในการทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งอาจใช้เนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) เนื้อหาเป็นของคุณ (คุณเป็นเจ้าของ) หรือคุณมีสิทธิ์ในการใช้งานและให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และ (2) การโพสต์เนื้อหาของคุณบนหรือ ผ่านบริการนี้ไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลใด

ข้อจำกัดของเนื้อหา

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้บริการ คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่ว่าจะทำโดยคุณหรือบุคคลที่สามโดยใช้บัญชีของคุณ

คุณไม่สามารถส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ทำให้ไม่พอใจ ตั้งใจที่จะรังเกียจ ข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจอย่างอื่น ตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 • ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ หรือหยาบคาย รวมถึงการอ้างอิงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ ชาติกำเนิด/ชาติพันธุ์ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
 • สแปม แมชชีนหรือแบบสุ่ม – สร้างขึ้น ประกอบขึ้นเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พึงประสงค์ จดหมายลูกโซ่ รูปแบบอื่นใดของการชักชวนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรูปแบบใดๆ ของลอตเตอรีหรือการพนัน
 • มีหรือติดตั้งไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ออกแบบหรือตั้งใจที่จะขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ หรือเพื่อสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลของบุคคลที่สาม
 • การละเมิดสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์อื่นๆ
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงบริษัทและพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลและคุณสมบัติที่เป็นเท็จ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการพิจารณาว่าเนื้อหาใดเหมาะสมหรือไม่และสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ ปฏิเสธหรือลบเนื้อหานี้ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดรูปแบบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงลักษณะของเนื้อหาใดๆ บริษัทยังสามารถจำกัดหรือเพิกถอนการใช้บริการหากคุณโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่สามารถควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดยผู้ใช้และ/หรือบุคคลที่สามในบริการ คุณตกลงที่จะใช้บริการโดยยอมรับความเสี่ยงเอง คุณเข้าใจดีว่าเมื่อใช้บริการ คุณอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ และคุณตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใน เนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ของคุณ

การสำรองข้อมูลเนื้อหา

แม้ว่าจะมีการสำรองข้อมูลเนื้อหาเป็นประจำ แต่บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลจะไม่สูญหายหรือเสียหาย

จุดสำรองที่เสียหายหรือไม่ถูกต้องอาจเกิดจากแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่เสียหายก่อนที่จะสำรองข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลาที่ดำเนินการสำรองข้อมูล

บริษัทจะให้การสนับสนุนและพยายามแก้ไขปัญหาที่ทราบหรือค้นพบที่อาจส่งผลต่อการสำรองข้อมูลของเนื้อหา แต่คุณรับทราบว่าบริษัทไม่มีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือความล้มเหลวในการกู้คืนเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สำเร็จ

คุณตกลงที่จะรักษาสำเนาเนื้อหาใด ๆ ให้สมบูรณ์และถูกต้องในตำแหน่งที่ไม่ขึ้นกับบริการ

นโยบายลิขสิทธิ์

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นนโยบายของเราที่จะตอบสนองต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เนื้อหาที่โพสต์บนบริการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า หรือได้รับอนุญาตในนามของบุคคลหนึ่ง และคุณเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าได้รับการคัดลอกในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นผ่านบริการ คุณต้องส่งหนังสือแจ้งของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ตัวแทนของเราทางอีเมลที่ scaadmin@chanwanich.digital และใส่คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาในหนังสือแจ้งของคุณ

คุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) สำหรับการบิดเบือนความจริงว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าของคุณ

กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนของเราเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ของลิขสิทธิ์
 • คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของสถานที่ซึ่งมีงานลิขสิทธิ์อยู่หรือสำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์
 • คำอธิบายของสิทธิบัตรที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
 • คำอธิบายของเครื่องหมายการค้าที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของสถานที่ซึ่งมีเครื่องหมายการค้า
 • การระบุ URL หรือตำแหน่งเฉพาะอื่น ๆ ในบริการที่มีเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • คำชี้แจงโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า ตัวแทน หรือกฎหมาย
 • คำแถลงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า

คุณสามารถติดต่อผู้คุ้มครองของมูลส่วนบุคคลของเราทางอีเมลได้ที่ scaadmin@chanwanich.digital เมื่อได้รับการแจ้งเตือน บริษัทจะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่ท้าทายออกจากบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาดั้งเดิม (ยกเว้นเนื้อหาที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นให้มา) คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัทและผู้อนุญาต

บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าและชุดการค้าของเราไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่บน หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อมีการยุติ สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณ คุณสามารถยุติการใช้บริการได้

กฎเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทและซัพพลายเออร์ใดๆ ของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้ และการเยียวยาพิเศษของคุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณชำระจริงผ่านบริการหรือ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ขั้นต่ำ หากคุณยังไม่ได้ซื้ออะไรผ่านบริการ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ/หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ หรือ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่าบริษัทหรือซัพพลายเออร์จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นก็ตาม

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งหมายความว่าข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ ในรัฐเหล่านี้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

“ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการนี้มอบให้แก่คุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท ในนามของตนเองและในนามของบริษัทในเครือ และผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวกับ บริการ รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการซื้อขาย แนวทางปฏิบัติ การใช้งานหรือการค้า โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่รับประกันหรือดำเนินการใดๆ และไม่รับรองใดๆ ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ เข้ากันได้หรือทำงานกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบหรือบริการอื่น ๆ ดำเนินการ โดยไม่หยุดชะงัก เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือใดๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่สามารถหรือจะแก้ไขได้

โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งบริษัทและผู้ให้บริการใดๆ ของบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (1) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา และวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ด้วย; (2) ว่าบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด; (3) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ หรือ (4) บริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของบริษัทปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมบ์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดบางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีดังกล่าว ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะถูกนำมาใช้ในขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศ ยกเว้นกฎการขัดกันแห่งกฎหมาย จะควบคุมข้อกำหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ

การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการก่อนโดยติดต่อบริษัท

สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย (Thailand)

หากคุณเป็นผู้บริโภคในประเทศไทยคุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับของกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่

การแยกตัวและการสละสิทธิ์

ความแตกแยก

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

สละสิทธิ์

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ความล้มเหลวในการใช้สิทธิ์หรือต้องการการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิดังกล่าวหรือต้องดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดๆ ภายหลัง และการสละสิทธิ์ของการละเมิดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ การละเมิดใด ๆ ที่ตามมา

ล่ามแปล

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อาจได้รับการแปล หากเราให้บริการแก่คุณในบริการของเรา คุณตกลงว่าข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นสาระสำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเรา:

 ทางอีเมล: scaadmin@chanwanich.digital

 ทางเว็บไซต์ของเรา: https://www.chanwanich.digital/contact

 ทางโทรศัพท์: (+66) 02-635-3333

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งประกาศเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ https://www.manekosocial.com

 • จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565
 • แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565